Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Gwrandawyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon | Ofcom
Adran 1 o 2

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Gwrandawyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon | Ofcom

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Sylwer:

Pan fyddwch wedi cwblhau'r ffurflen, byddwch yn cael cyfeirnod dros yr e-bost - cadwch hwn mewn man diogel rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â ni eto.

Mae’r ffurflen hon ar gyfer Gwrandawyr gorsafoedd radio trwyddedig i’w galluogi i roi gwybod am ymyriant a achosir gan ddarlledwr anghyfreithlon.

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Darlledwyr - Ymyriant a achosir gan ddarlledwyr anghyfreithlon

Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon

Rhowch fanylion cyswllt cywir i ni os gwelwch yn dda. Byddwn yn defnyddio’r manylion a ddarparwch i ddiweddaru unrhyw wybodaeth gyswllt sydd gennym eisoes ar eich cyfer.

Eich manylion chi

Eich dewis o orsaf radio

Beth oedd enw'r orsaf radio drwyddedig yr oeddech yn ceisio gwrando arni?

Manylion yr ymyriant

Arall

Dylech dderbyn cadarnhad dros yr e-bost ynghyd â chyfeirnod.

Bydd aelod o staff Ofcom yn cysylltu â chi mewn perthynas â'r achos ymyriant hwn..

Diogelu data

“Mae angen yr wybodaeth hon arnom er mwyn cyflawni ein dyletswyddau i ddiogelu a rheoli’r sbectrwm radio o dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006. Edrychwch ar Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â’ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol”.

Ein nod bob amser yw gwella’n gwasanaethau a sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennym am bryderon a safbwyntiau pobl. Efallai y bydd gwybodaeth y byddwch chi’n ei darparu’n cael ei datgelu i asiantaeth ymchwil a all gysylltu â chi i ofyn am eich barn am yr hyn rydym yn ei wneud. Efallai na fydd Ofcom yn gallu delio â’ch cwyn os na allwn ddatgelu'r manylion hyn i’ch cwmni ffôn neu Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd.

Darllenwch y canlynol yn ofalus.

Telerau ac amodau

Gall Ofcom ymchwilio i’r ymyriant y mae eich system radio wedi’i brofi dan ein telerau taliadau masnachol.

Dyma'r telerau: os canfyddwn fod y broblem yn deillio o’ch system radio chi neu o rywbeth sydd yn ein barn ni o dan eich rheolaeth chi neu reolaeth y defnyddiwr, yna byddwn yn codi tâl o £92.14 + TAW am bob awr person a ddefnyddiwyd yn ystod yr ymchwiliad.

Os yw ffynhonnell y broblem yn un allanol ni fydd tâl.

Rydym hefyd angen enw a chyfeiriad llawn eich sefydliad ar gyfer ein cofnodion a’r cyfeiriad cywir ar gyfer unrhyw filiau a all ddeillio o’r ymchwiliad os yw’n wahanol.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..