Adran 1 o 2

Cwynion Trwyddedu Darlledu

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Manylion y gŵyn

Pa ddyddiad sydd dan sylw yn eich cwyn?*

Os yw eich cwyn yn ymwneud â mwy nag un dyddiad, rhowch un dyddiad o’r cyfnod yn y blwch isod, ac yna nodi’r holl gyfnod ynghyd â manylion eich cwyn islaw.

Rhowch fanylion eich cwyn *

Er mwyn i Ofcom allu asesu'ch cwyn, bydd angen i ni gael manylion penodol pam rydych chi'n credu bod y sianel deledu neu’r orsaf radio yn torri amodau ei thrwydded. Os ydych chi’n poeni, er enghraifft, nad yw gorsaf radio yn bodloni gofynion ei Fformat neu'r Ymrwymiadau Allweddol, neu nad yw sianel deledu yn ateb ei Ymrwymiadau Rhaglenni, cwotâu ar gyfer rhaglenni a wneir y tu allan i Lundain neu gynyrchiadau annibynnol, cyfeiriwch at y gofyniad penodol.

Eich manylion chi


Diogelu data

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi er mwyn i ni allu cyflawni ein dyletswyddau i ddelio â chwynion a’u datrys o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..