Cwyno i Ofcom | Ofcom
Adran 1 o 2

Cwyno i Ofcom | Ofcom

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Sut i gwyno: Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cyflwyno’r wybodaeth i Ofcom.

Os ydych chi eisiau cwyno am raglen y gwnaethoch ei gwylio ar wasanaeth fideo ar alwad, defnyddiwch y ffurflen hon. Mae’r rheolau y mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau fideo ar alwad eu dilyn yn wahanol i’r rheolau ar gyfer darlledwyr teledu a radio. Efallai yr hoffech daro golwg ar y rheolau cyn cwyno.

Os ydych chi eisiau cwyno am hysbysebu ar wasanaeth ar-alwad, dylech gysylltu â'r Awdurdod Safonau Hysbysebu.

Sylwer: ni fydd Ofcom fel arfer yn ystyried cwyn am raglen ar wasanaeth fideo ar alwad oni bai eich bod wedi cwyno i ddarparwr y gwasanaeth fideo ar alwad yn gyntaf. Mae'r manylion cysylltu i'w gweld ar ein gwefan Ond, gallwch gwyno i Ofcom i ddechrau os nad yw’r gwasanaeth fideo ar alwad ar y rhestr, neu os ydych chi’n bryderus am raglen sy’n cynnwys deunydd sy’n:

  1. niweidiol i blant;
  2. sy’n debygol o gymell casineb ar sail hil, rhyw, crefydd neu genedligrwydd; neu
  3. ddeunydd gwaharddedig na fyddai’n cael dosbarthiad gan Fwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (gweler http://www.bbfc.co.uk/).

Os ydych chi eisoes wedi cwyno wrth ddarparwr y gwasanaeth fideo ar alwad a

  1. heb fod yn fodlon â'r ymateb; neu
  2. os nad ydych wedi derbyn cydnabyddiaeth gan y darparwr cyn pen 10 diwrnod gwaith; neu
  3. wedi cael cydnabyddiaeth gan y darparwr ond heb dderbyn ymateb llawn cyn pen 20 diwrnod gwaith;

gallwch gwyno wrth Ofcom gan ddefnyddio’r ffurflen hon. Gwnewch hyn yn brydlon er mwyn i Ofcom allu gofyn am y rhaglen gan y darparwr.

Manylion y gwasanaeth

Ydych chi wedi cysylltu'n uniongyrchol â darparwr y gwasanaeth fideo ar alwad am y mater hwn?*
Ydych chi wedi cysylltu'n uniongyrchol â darparwr y gwasanaeth fideo ar alwad am y mater hwn?*

Manylion y rhaglen

Eich cwyn

Eich manylion chi

Diogelu data

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi er mwyn i ni allu cyflawni ein dyletswyddau i ddelio â chwynion a’u datrys o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..