Tegwch & Ffurflen Preifatrwydd | Ofcom
Adran 1 o 3

Rhaglen benodol | Ofcom

Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cyflwyno cwyn i Ofcom.

Cyn llenwi’r ffurflen, rydym yn eich cynghori i ddarllen Gweithdrefnau ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion sy’n ymwneud â Thegwch a Phreifatrwydd Ofcom. Dylech anfon eich cwyn atom o fewn 20 diwrnod gwaith i ddarlledu'r rhaglen, neu o fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn eich ymateb terfynol gan y darlledwr perthnasol os gwnaethoch gŵyn i'r darlledwr i ddechrau.

Os ydych yn bwriadu rhoi dogfennau ategol ar wahân i Ofcom, neu os ydych chi’n cwyno ar ran rhywun arall neu ar ran sefydliad a bod angen i chi ddarparu llythyr sy’n rhoi'r awdurdod i chi wneud y gŵyn ar eu rhan, dylech lawrlwytho ac argraffu Of333 - Ffurflen Cwynion Tegwch a Phreifatrwydd (PDF, 164Kb) i’w llenwi â llaw. Anfonwch y ffurflen gwyno wedi’i llenwi ac unrhyw ddogfennau ategol i: Ofcom, Fairness and Privacy Complaints, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London, SE1 9HA. Cewch anfon eich ffurflen gwyno wedi’i llenwi a’r dogfennau ategol ar e-bost i:  ofcomfairnessandprivacy@ofcom.org.uk.

Weithiau bydd darlledwyr yn ceisio datrys eich cwyn yn uniongyrchol gyda chi yn lle bod Ofcom yn ymchwilio i’ch pryder. Mae Ofcom yn annog y ffordd hon o wneud pethau. Felly, bydd unrhyw gynigion i ddatrys eich cwyn yn cael eu hanfon atoch chi i’w hystyried.

Os bydd Ofcom yn dyfarnu o blaid cwyn Tegwch a Phreifatrwydd mae ei bwerau yn gyfyngedig. Er enghraifft, ni all fynnu unrhyw iawndal ariannol nac ymddiheuriad gan ddarlledwr. Cyhoeddir pob dyfarniad am gwynion Tegwch a Phreifatrwydd ym Mwletin Broadcast ac On Demand Ofcom. Mewn achosion eithriadol, caiff Ofcom orchymyn y darlledwr i ddarlledu crynodeb o’n canfyddiadau. Mewn achosion difrifol, gall Ofcom ystyried gorfodi sancsiwn statudol, ee dirwy i’r darlledwr.

Rhowch fanylion cyswllt cywir i ni os gwelwch yn dda. Byddwn yn defnyddio’r manylion a ddarparwch i ddiweddaru unrhyw wybodaeth gyswllt sydd gennym eisoes ar eich cyfer.

Eich manylion chi

Diogelu data

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon er mwyn cyflawni ein swyddogaethau mewn perthynas ag ystyried a, pan fo’n briodol, dyfarnu ynghylch cwynion am degwch a phreifatrwydd o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

Edrychwch ar Datganiad Preifatrwydd Cyffredinol i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Pan ddaw eich cwyn i law, bydd Ofcom yn anfon copi o’r ffurflen gwyno ac unrhyw wybodaeth ategol at y darlledwr perthnasol.

Adran 2: Y rhaglen

Llenwch y ffurflen mor llawn â phosib, gan gyfeirio at Baragraff 1.9 o Weithdrefnau Ofcom i gael rhestr lawn o’r wybodaeth y dylech ei darparu. Gallai peidio â darparu’r manylion hyn atal Ofcom rhag dynodi’r rhaglen o fewn cyfnod rhesymol ac fe allai hefyd achosi oedi neu ein hatal rhag gallu ystyried y gŵyn.

3a Cwyno ar eich rhan chi eich hun

Ai chi yw’r sawl yr effeithir arno? (Gweler paragraff 1.6 y Gweithdrefnau)
Ai chi yw’r sawl yr effeithir arno? (Gweler paragraff 1.6 y Gweithdrefnau)

Os ‘Ie’ ewch i adran 4 ‘ Y Gŵyn’ Os ‘Na’ ewch i adran 3b ‘Cwyno ar ran rhywun arall’

3b Cwyno ar ran rhywun arall

Gallwch gyflwyno cwyn ar ran rhywun arall (“y sawl yr effeithir arno”), ar yr amod eich bod wedi cael eich awdurdodi gan y person hwnnw i wneud hynny. Mewn amgylchiadau eithriadol, caiff aelod o deulu’r “sawl yr effeithir arno” neu rywun sydd â chysylltiad agos â’r unigolyn gyflwyno cwyn heb awdurdod y “sawl yr effeithir arno”. Byddai hyn yn cael ei ganiatau os na all y sawl yr effeithir arno roi'r awdurdod hwnnw oherwydd, er enghraifft, ei fod dan 16 oed.

Ydych chi’n cwyno ar ran y sawl yr effeithir arno?
Ydych chi’n cwyno ar ran y sawl yr effeithir arno?

Os ‘Ydw’ ewch i adran 3c ‘Awdurdod priodol’.

Os ‘Nac ydw’ mae’n ymddangos nad ydych chi’n cyflwyno cwyn ar eich rhan eich hun nac ar ran rhywun arall. Efallai na fydd Ofcom yn gallu ystyried eich cwyn fel cwyn tegwch a/neu breifatrwydd. Edrychwch ar wefan Ofcom i gael rhagor o wybodaeth am gwyno ynghylch torri safonau cynnwys teledu a radio.

3c Awdurdod priodol

Os ydych yn dymuno cwyno ar ran rhywun arall sy’n bodloni’r diffiniad o’r “sawl yr effeithir arno” bydd angen i chi roi awdurdod ysgrifenedig priodol i Ofcom gan yr unigolyn hwnnw. I Ofcom mae hyn yn golygu copi caled o lythyr a lofnodwyd gan ‘y sawl yr effeithir arno’ a'i fod yn cynnwys datganiad clir bod y sawl sy’n cwyno wedi cael awdurdod i wneud hynny gan y sawl yr effeithir arno.

Oes gennych chi awdurdod ysgrifenedig priodol gan y sawl yr effeithir arno?
Oes gennych chi awdurdod ysgrifenedig priodol gan y sawl yr effeithir arno?

Os 'Do' byddwch yn gallu atodi'r awdurdodiad ysgrifenedig priodol ar y dudalen nesaf neu gallwch ei hanfon at Ofcom drwy'r post neu drwy'r e-bost. Ewch i adran 4 'Y gŵyn'. Os ‘Nac oes’, efallai na fydd Ofcom yn gallu ystyried eich cwyn fel cwyn Tegwch a/neu Breifatrwydd. Edrychwch ar wefan Ofcom i gael rhagor o wybodaeth am gwyno ynghylch torri safonau cynnwys teledu a radio.

Adran 4: Y gŵyn

Rhaid i’r holl ddarlledwyr sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofcom gydymffurfio â Chod Darlledu Ofcom.

Mae Adran 7 (Tegwch) Cod Darlledu Ofcom yn rhoi amlinelliad, yng nghyswllt triniaeth anghyfiawn neu annheg, o’r arferion y mae'n rhaid i ddarlledwyr eu dilyn wrth ddelio ag unigolion neu sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni neu mae'r rhaglenni'n effeithio arnyn nhw’n uniongyrchol fel arall. Mae hwn ar gael yn https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/25460/csw.pdf

Sylwch na all Ofcom ystyried cwynion ynghylch triniaeth anghyfiawn neu annheg wrth wneud y rhaglen.

Mae Adran 8 (Preifatrwydd) Cod Darlledu Ofcom yn rhoi amlinelliad, yng nghyswllt tarfu ar breifatrwydd heb gyfiawnhad, o’r arferion y mae'n rhaid i ddarlledwyr eu dilyn wrth ddelio ag unigolion neu sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni neu mae'r rhaglenni'n effeithio arnyn nhw’n uniongyrchol fel arall. Mae hwn ar gael yn https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/25460/csw.pdf

Sylwch y gall Ofcom ystyried cwynion am darfu ar breifatrwydd heb gyfiawnhad mewn rhaglenni (‘y rhaglen fel y’i darlledwyd’) yn ogystal ag mewn perthynas â chael deunyddiau sy’n cael eu cynnwys mewn rhaglenni o’r fath.

A gawsoch chi eich trin yn annheg yn y rhaglen fel y cafodd ei darlledu?
A gawsoch chi eich trin yn annheg yn y rhaglen fel y cafodd ei darlledu?
A darfwyd ar eich preifatrwydd mewn cysylltiad â chael deunyddiau a gafodd eu cynnwys yn y rhaglen?
A darfwyd ar eich preifatrwydd mewn cysylltiad â chael deunyddiau a gafodd eu cynnwys yn y rhaglen?
A darfwyd ar eich preifatrwydd heb gyfiawnhad yn y rhaglen fel y cafodd ei darlledu?
A darfwyd ar eich preifatrwydd heb gyfiawnhad yn y rhaglen fel y cafodd ei darlledu?

Ar y dudalen nesaf, byddwch yn gallu atodi unrhyw ddeunydd ategol yr ystyriwch ei fod yn berthnasol i'ch cwyn.

Adran 5: Cwyn wrth ddarlledwr

Ydych chi wedi cwyno wrth y darlledwr yn barod?
Ydych chi wedi cwyno wrth y darlledwr yn barod?

Adran 6: Oedi wrth gwyno

Caiff Ofcom wrthod ystyried eich cwyn os yw’n ymddangos na chafodd y gŵyn ei chyflwyno cyn pen cyfnod rhesymol ar ôl i’r rhaglen gael ei darlledu. Fe’ch cynghorir i gyflwyno eich cwyn i Ofcom cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl i’r rhaglen berthnasol gael ei darlledu.

Sylwer: Fel rheol, ni fydd Ofcom yn derbyn cwyn sy’n cael ei chyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwn.

Os ydych yn cyflwyno eich cwyn dros 20 diwrnod gwaith ar ôl i’r rhaglen gael ei darlledu, dylech chi egluro’n fanwl pam na chafodd y gŵyn ei chyflwyno’n gynt. Bydd Ofcom wedyn yn pwyso a mesur yr holl ffactorau perthnasol (gan gynnwys eich esboniad chi am yr oedi cyn cyflwyno’r gŵyn) ac yn penderfynu a yw’n briodol inni ystyried eich cwyn er gwaethaf yr oedi.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau amser ar gyfer cwyno, darllenwch baragraffau 1.10 i 1.13 o’r “Gweithdrefnau ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd”.

Ydych chi wedi cyflwyno’ch cwyn o fewn y terfyn amser perthnasol?
Ydych chi wedi cyflwyno’ch cwyn o fewn y terfyn amser perthnasol?

Adran 7: Achos cyfreithiol

Nid yw Ofcom yn gallu ystyried cwyn yn ymwneud â thegwch a/neu breifatrwydd os yw’r gŵyn yn destun achos mewn llys barn yn y DU.

A yw’r mater rydych chi’n cwyno amdano yn destun unrhyw achos mewn llys barn yn y DU neu a oes unrhyw achosion cyfreithiol cyfredol eraill a allai effeithio ar eich cwyn?
A yw’r mater rydych chi’n cwyno amdano yn destun unrhyw achos mewn llys barn yn y DU neu a oes unrhyw achosion cyfreithiol cyfredol eraill a allai effeithio ar eich cwyn?

Datganiad

-Rwyf yn deall bod Ofcom yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac y bydd Ofcom yn defnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen hon er mwyn cyflawni ei swyddogaethau wrth ystyried a, phan fo’n briodol, ddyfarnu ynghylch cwynion sy’n ymwneud â thegwch a phreifatrwydd.

- Ar ôl derbyn y gŵyn hon, rwyf yn deall y bydd Ofcom yn rhoi copi o’r ffurflen gwyno hon ac unrhyw wybodaeth ategol i’r darlledwr perthnasol.

- Rwyf yn deall bod ystyried y gŵyn hon yn dod o dan awdurdodaeth Ofcom ac rwyf yn ymrwymo i ddilyn yr holl reolau a gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom.

- Rwyf yn deall bod angen i mi barhau’n gysylltiedig â'r gwaith fydd yn cael ei wneud ar fy nghwyn drwy gydol y broses ar ôl i mi ei gwneud. Os bydd Ofcom yn gofyn i mi am ymateb ynghylch mater sy’n ymwneud â’m cwyn, neu am wybodaeth yn gysylltiedig â'r mater hwnnw, rwyf yn deall bod yn rhaid i mi ateb erbyn y dyddiad cau (neu gysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosibl i roi gwybod i chi pam na allaf lynu wrth y dyddiad cau). Os na fyddaf yn ymateb i Ofcom, rwyf yn deall y gallwch derfynu fy nghwyn oherwydd efallai fod Ofcom yn ystyried nad wyf yn dymuno mynd ar drywydd y gŵyn mwyach.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..