Adran 1 o 3

Cwynion BBC – materion eraill | Ofcom


Rhaid llenwi’r meysydd â *.

Eich cwyn

Eich manylion chi


Diogelu data

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi er mwyn i ni allu cyflawni ein swyddogaethau yng nghyswllt y BBC. Mae'r rhain yn cynnwys ein dyletswyddau o dan Siarter Brenhinol y BBC i orfodi'r BBC i gydymffurfio â’r gofynion sydd yng Nghytundeb y BBC.

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy na sydd ei angen ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau.

Edrychwch ar Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â´ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i drydydd partïon ac eithrio pan fydd yn rhaid inni wneud hynny drwy gyfraith neu pan fydd angen i ni wneud hynny i ystyried eich cwyn.

Llenwch y ffurflen mor llawn â phosibl, gan gyfeirio at weithdrefnau perthnasol Ofcom ar gyfer delio â chwynion, ymchwiliadau a sancsiynau i gael rhestr lawn o’r wybodaeth y dylech ei darparu. Gallai peidio â darparu’r manylion hyn atal Ofcom rhag dynodi’r rhaglen o fewn cyfnod rhesymol ac fe allai hefyd achosi oedi neu ein hatal rhag gallu ystyried y gŵyn.

Atal sbam

I helpu i atal sbam, a wnewch chi gadarnhau nad ydych yn robot..